สถานที่ตั้ง


ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
ถนนสายตรี ลพบุรี-วังม่วง  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี