ประวัติห้องสมุด

ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพัฒนานิคม๑ สถานที่ตั้งหรือทำเลที่ตั้ง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี บริเวณเขตเทศบาล ตำบลพัฒนานิคม


โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๙ ๑๔๔๔

 
Email : emma@lopburi.nfe.go.th    Webside : http://library5014.blogspot.com/

๒ แนวคิดในการจัดตั้ง จุดประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน หรือผู้มีอุปการคุณ ในการก่อตั้งตามความเหมาะสม


๒.๑ ความเป็นมาของห้องสมุด

เนื่องในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดทำโครงการจัดสร้างห้องสมุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชปณิธานในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ โดยได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาต และพระราชทานนามห้องสมุดตามโครงการนี้ว่า “ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี”


๒.๒ สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดลพบุรีได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ จำนวน ๒ ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”


๒.๓ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

๑) คุณหญิงวันทนา โรจนนิล รับเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเป็น จำนวนเงิน ๓,๐๙๐,๐๐๐ ล้านบาท

๒) กรมการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์และหนังสือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาจำนวน ๒๕๑,๐๑๐ บาท

๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสนับสนุนในการจัดทำรั้วประตูและเสาธง เป็นจำนวนเงิน ๗๒๒,๐๐๐ บาท
๒.๔ รูปแบบของห้องสมุด

เป็นอาคาร ๒ ชั้น ตามรูปแบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีเนื้อที่ใช้สอย รวม ๓๒๐ ราตางวา


ชั้นล่าง จัดเป็นมุมหนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ วารสารทั่ว ๆ ไป มุมเด็กและครอบครัว

ชั้นบน จัดเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ห้องเอนกประสงค์