วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชน
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี